Vägen till resning

Den här webbplatsen innehåller mina kontroversiella åsikter som inte nödvändigtvis delas av SUNET, TLTH eller DF. Dock är webbplatsen designad så att den inte bryter mot svensk lag (t.ex. innehåller den endast lagliga personuppgifter och är fri från förtal). Däremot visar den upp originaldokument och citerar olika offentliganställda personers beslut. Mitt råd till beslutsfattare: underteckna inte beslut som ni inte kan stå för till 100 % – med dagens teknologi kan hela världen läsa dem.

Detta är en journalistisk webbplats med samhällsvetenskapligt källmaterial (exjobbare kan kontakta mig). Den är samhällskritisk och politisk och syftet är att väcka debatt och få folk att tänka till på vilka sorters människor som som lever ett lyxliv på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Det kan vara intressant för andra i liknande situation som mig att ta del av mina erfarenheter, och det vore även intressant för mig att ta del av era erfarenheter. Jag påstår inte att personerna på denna sida är onda, men däremot är det min åsikt baserat på mina erfarenheter att de snarast måste fråntas sina maktbefogenheter, d.v.s. avsättas. De har i alla fall betett sig på ett sätt som varit till skada för mig och som i vissa fall blivit kritiserat av JO och Högskoleverket. Det är inte fråga om några enstaka olycksfall i arbetet, ty de har haft rikliga möjligheter att rätta till eventuella misstag (flera år). Det är intressant att notera att personer trots en gedigen juridisk utbildning handlar i konflikt med grundlagen. Enligt mig förtjänar de verkligen inte att försörjas av de svenska skattebetalarna på den höga nivå som deras nuvarande alltför generöst tilltagna löner medger. Det är inte bara lönen som kostar utan även t.ex. tjänsteresor till exotiska platser och andra kostsamma förmåner.

Längst ned på denna sida finns adress till en zip-fil som i detalj redogör för vad jag drabbats av p.g.a. dessa personer.

Ärendet i korthet

Jag blev plötsligt avstängd från en upphandlad högskoleutbildning till 4-9 lärare i matematik och fysik på livstid – dock har jag blivit antagen till andra senare men då har jag varit tvungen att låna pengar. Först långt efteråt fick jag reda på vad jag var anklagad för – det var egentligen inget allvarligt och absolut inget brottsligt. Dock var samtliga anklagelser falska och jag hade lätt kunnat försvara mig mot dem om jag hade fått kännedom om dem när det var aktuellt. Dessutom hade jag då kunnat kalla vittnen eller få intyg från andra som kunde motbevisa anklagelserna. (Den allvarligast anklagelsen var att jag inte skulle ha stoppat ett bråk mellan två 6:e-klassare i ett klassrum, utan i stället hämtat klassföreståndaren. I verkligheten stoppade jag bråket direkt och hämtade klassföreståndaren först efter lektionen, ca 15 min. senare. Ingen blev skadad. Ingen vuxen förutom jag var närvarande, trots att praktikhandledaren var skyldig att närvara. Förövrigt var det en av mina första lektioner i denna klass. Anledningen till att jag hämtade klassföreståndaren var att jag skulle ha en lektion i en annan klass direkt efter, och dessutom kände han bättre till konflikterna i denna klass.)

Till saken hör att jag begärde ut samtliga handlingar i ärendet. Efter flera år och efter kraftfulla påtryckningar från JO fick jag ut de flesta handlingarna, men fortfarande saknas minst två viktiga handlingar. Dessutom har flera viktiga originalhandlingar försvunnit – endast mina dåliga kopior finns kvar.

JO skrev också att handläggningen av ärendet var inte acceptabel och nämnde de aktuella lagarna.

Jag har polisanmält vad jag uppfattar som brott mot offentlighetsprincipen och sekretesslagen, samt brotten mot förvaltningslagen. Tyvärr har åklagarna lagt ned utredningarna, troligen p.g.a. att straffen inte skulle bli tillräckligt höga. Jag anser dock att det skulle kunna bli mångåriga fängelsestraff för grova tjänstefel. Om det t.ex. framkommer att motivet till den olagliga avstängningen var diskriminering, så är det ett mycket allvarligt brott. Så länge ingen rättegång hålls mot de ansvariga, så kommer vi inte att få veta motivet till vad jag uppfattar som brottslighet.

Jag beviljades resning i ärendet av Kammarrätten. Det innebär att processen skulle göras om från början av den ursprungliga rättsinstansen. Nu hade det dock gått flera år och flera vittnen hade flyttat eller glömt bort vad som hade hänt. Dessutom har jag hindrats och direkt förbjudits att höra vittnen. Dock fick jag i alla fall några positiva intyg men de ignorerades. De beslutade att stänga av mig igen (utan att jag ens fick en chans att fortsätta på utbildningen).

Jag menar att eftersom de inblandade myndigheterna gjort så många, troligen avsiktliga, fel i sin handläggning som förhindrat och fortfarande förhindrar mig att försvara mig så borde jag vinna. Det enda jag har begärt är att få försöka avsluta min utbildning samt få ersättning för inkomstförlust, samt ersättning för psykiskt lidande. Jag har nu bevis för att den olagliga avstängningen inte bara hindrat mig från att få anställning i grundskolor utan även vid universitet. Dessutom blev jag nekad att gå på antagningsprov till journalistutbildningen p.g.a. att jag blivit avstängd från lärarutbildningen. Jag misstänker också att min ansökan till gymnasielärarutbildningen blivit felaktigt handlagd av samma skäl. Jag hade en framgångsrik lärarkarriär innan jag gick utbildningen, men nu har jag i praktiken drabbats av förbud att utöva mitt egentliga yrke och måste ägna mycket energi att omskola mig till något annat yrke.

Polisanmälningarna ligger nu hos JK och överklagandet ligger hos Regeringsrätten. Jag har dock några nya polisanmälningar på gång.

Även om jag skulle vara en urdålig lärarstudent så ger det dem ju ingen rätt att stänga av mig utan en rimlig chans att försvara mig. Jag har inte begärt att bli godkänd utan endast att få försöka avsluta utbildningen. Innan jag blev avstängd så var jag godkänd på alla moment.

Jag har gjort en lista över beslutsfattare som undertecknat beslut eller intyg som lett till min nuvarande tragiska situation eller som stoppat den vidare utredningen av ärendet. Personerna finns listade under den myndighet de tjänstgjorde vid då handlingen undertecknades, däremot har jag försökt skaffa aktuella e-adresser.

Jag anser att följande tjänstemän bör sägas upp.

Malmö högskola, Lärarutbildningen:

Gunnesboskolan, Barn- och skolförvaltning Norr (BSN Norr), Lunds kommun:

Malmö högskola:

Arbetsförmedlingen i Lund:

Länsarbetsnämnden i Skåne:

AMS:

Följande tjänstemän har förbjudit mig att göra antagningsprovet till journalistutbildningen, och därmed att gå utbildningen, med hänvisning till att samma sorts kompetens som krävs som lärare, krävs som journalist, och eftersom jag blivit avstängd från lärarutbildningen så skulle jag inte vara lämplig som journalist. De har avsiktligt bortsett från det faktum att den ursprungliga avstängningen var olaglig och ledde till resning. Jag anser att de bör sägas upp.

Lunds universitet, Journalistutbildningen och Litteraturvetenskapliga institutionen:

Följande statliga tjänstemän har vägrat att utreda ärenden grundligt eller avslagit överklaganden som jag anser borde ha gått igenom. Det kan vara fel på lagen, men jag anser likväl att de bör sägas upp.

Högskoleverket:

Överklagandenämnden för Högskolan:

Kammarrätten i Göteborg:

Följande statliga tjänstemän har enligt mig underlåtit att utreda ärenden grundligt eller vägrat att väcka åtal trots att det för mig är uppenbart att brott har begåtts samt vilka gärningsmännen är. Jag tycker det är tråkigt att behöva kritisera åklagare eftersom det kan vara ett tungt jobb där man är klämd mellan mäktiga brottslingar och rättvisekrävande brottsoffer. Det kan vara fel på lagen, men jag anser likväl att de bör sägas upp.

Åklagarmyndigheten i Malmö:

Åklagarmyndigheten i Stockholm:

JO har gjort en god insats genom att räkna upp de lagar som det inte tagits hänsyn till, men jag måste tyvärr ändå rikta kritik mot JO för att han inte åtalat de kritiserade personerna. Detta har tyvärr lett till att ovanstående åklagarmyndigheter hänvisar till att JO inte åtalar. Det kan vara fel på lagen, men jag anser likväl att följande tjänstemän bör sägas upp.

JO (Justitieombudsmannen):

DO har enligt mig inte gjort en seriös utredning. Jag tror att detta ärende kan handla om etnisk- eller rasdiskriminering av ett mycket komplicerat slag (både rasism och omvänd rasism i kombination med hat mot medieföretaget med samma namn som jag). Det kan också handla om könsdiskriminering. Jag anser att följande tjänstemän skall sägas upp.

DO (Diskrimineringsombudsmannen):

Jag anser inte att jag bryter mot PuL eftersom det måste vara möjligt att framföra samhällskritik - även riktad mot de personer som jag identifierat som en del av samhällsproblemet. Jag har även erbjudit de inblandade personerna att komma med genmälen, de finns här (använd nedanstående användarnamn och lösenord). Dessutom är de personuppgifter jag publicerar i nästan samtliga fall redan publicerade på Internet och tämligen okänsliga. Ni kan kontakta personerna direkt genom att t.ex. skicka e-post till myndigheten. Ett annat syfte med namnpubliceringen är att andra som blivit drabbade av dessa personer skall kunna hitta mer information om hur de brukar arbeta här. Det kan tyckas ganska korkat att kritisera offentliga tjänstemän (varav flera åklagare) med en sammanlagd inkomst på flera hundra tusen kronor per månad, men vi får se vad som händer.

Jag anser att tillämpningen av tjänstefelslagstiftningen borde skärpas så att åtal måste väckas mot ovanstående personer inom MAH, BSN Norr i Lund, Länsarbetsnämnden i Skåne och AMS. Jag är inte för retroaktiv lagstiftning, men jag anser att de kan åtalas redan idag eftersom man måste veta motivet för att kunna avgöra om handlingarna är brottsliga, och det enda sättet att få reda på detta är att åtala dem och förhöra dem under ed. Jag anser också att AMS är en meningslös och kontraproduktiv, och därmed ondskefull, institution som snarast borde avvecklas. Jag anser att offentliga beslutsfattare regelbundet borde genomgå mycket strikta objektiva test för Alzheimer, lösningsmedelsskador och andra hjärnskador - det är inte konstigare än att andra yrkesgrupper testas. Testresultaten skulle vara allmän handling. Visar det sig att de har hjärnproblem som påverkar beslutsfattandet borde de omplaceras, och de som blivit drabbade av negativa beslut skulle automatiskt beviljas resning. Min förhoppning är att denna webbplats kan påskynda en övergång till en bättre demokrati och rättssäkerhet i Sverige.

Död åt AMS,
leve demokrati och frihet,
inga skattepengar till maktmissbrukare.

Zip-fil med inskannade dokument: http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/lut/lutafamz.zip

Det kan tänkas att jag försummat att skanna in vissa dokument, men i så fall kan jag skanna in dem på begäran. Det tar ca 5 min. per sida att skanna, omvandla till PDF, samt köra OCR.

OBS! Detta är en samhällskritisk, politisk, journalistisk, och vetenskaplig webbplats.

Ansvarig utgivare: Mikael O. Bonnier, mikael.bonnier@gmail.com